Základní umělecká škola, Šumperk
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

  Aktuality

  Nabídka komorní hry pro školní rok 2020/21

  Komorná hra je povinným předmětem v hudebním oboru počínaje 4. ročníkem I. stupně. Pro školní rok 2020/21 mohou žáci, kteří nemají komorní hru u svých učitelů příslušného studijního zaměření, navštěvovat tento předmět z této nabídky:

  Nabídka komorní hry pro školní rok 2020/21

  Rozvrh hodin Nauky o hudbě a Přípravné hudební výchovy

  Záznamové archy pro přihlášení do jednotlivých skupin Nauky o hudbě budou vyvěšeny od 1. září 12:00 na hlavní nástěnce školy (budova Žerotínova 11, Šumperk). Ve stejné době je možné si dohodnout rozvrh hodin s jednotlivými vyučujícími.

  ROZVRH HODIN NAUKY O HUDBĚ

  školní rok 2020/2021

  1. ročník

  1. A  pondělí       14:00 – 14:45      Nezbedová      č. 5
  1. B  úterý           13:50 – 14:35      Macek              č. 6
  1. C  čtvrtek        14:50 – 15:35      Balcarová        č. 6
  2. ročník
  2. A pondělí        15:40 – 16:25       Nezbedová     č. 5
  2. B úterý            15:30 – 16:15       Macek             č. 6
  2. C čtvrtek          14:00 – 14:45       Balcarová       č. 6
  3. ročník
  3. A  pondělí       16:20 – 17:05       Balcarová       č. 6
  3. B  úterý           14:40 – 15:25       Macek             č. 6
  3. C  čtvrtek        14:50 – 15:35       Nezbedová     č. 5
  4. ročník
  4. A pondělí        14:40 – 15:25       Balcarová       č. 6
  4. B úterý            16:30 – 17:15       Macek              č. 6
  4. C středa          16:30 - 17:15        Nezbedová      č. 5
  5. ročník
  5. A pondělí        16:30 – 17:15       Nezbedová      č. 5
  5. B úterý            17:20  - 18:05       Macek              č. 6
  5. C.čtvrtek          16:30 - 17:15        Balcarová        č. 6 
  V prvním týdnu se zapište do vybrané skupiny
  Výuka podle rozvrhu začne v týdnu od 7. září 2020
  Žáci si donesou do první hodiny 65,- Kč na pracovní sešit

  ROZVRH HODIN
  PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY

  školní rok 2020/2021

    

   PHV I.     úterý                     14:40 – 15:25
   PHV II.    čtvrtek                  15:40 – 16:25
   

  Organizační pokyny:
  Výuka začne v týdnu od 7. 9. v učebně č. 5 v přízemí vlevo
  Děti si donesou 65 Kč na pracovní sešit, tužku, gumu, pastelky, přezůvky. 

  Na všechny děti se těší:

  Lenka Nezbedová

  Ochrana zdraví a provoz ZUŠ

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo manuál OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, ve kterém upřesnila některé podmínky provozu základních uměleckých škol. Jeho text je zveřejněn na odkazu zde.

  Některá upřesnění k výuce ZUŠ

  Protože se množí dotazy k podrobnostem prezenční výuky v Základní umělecké škole, Šumperk, Žerotínova 11 a dosud nebyl zveřejněn manuál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro základní umělecké školy, sdělujeme některá upřesnění k výuce v naší škole v období od 11. května 2020..Některé informace mohou být po zveřejnění manuálu blíže upřesněny a specifikovány.

  • Prezenční výuka ve všech oborech a studijních zaměřeních bude probíhat od 11. 5. 2020 podle rozvrhu hodin, popř. dle individuální domluvy s příslušným pedagogem.
  • Výuka předmětu Nauka o hudbě bude nadále probíhat distanční formou.
  • Podrobnosti k organizaci výuky ve studijních zaměřeních s kolektivním způsobem výuky sdělí vyučující (Soňa Krtičková - výtvarný obor, Matěj Kašík - literárně dramatický obor, Jiřina Kokešová - taneční obor).
  • Žáci si před prvním vstupem do budovy donesou Čestné  prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Tiskopis je dostupný zde.
  • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
   • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška)
   • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)
  • Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
   • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
   • Do budovy školy se bude vstupovat zadním vchodem ze zahrady, kde je dostatečný prostor k tomu, aby mohla být dodržena vzdálenost mezi osobami minimálně 2 metry.
   • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
   • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je
   • Škola,zajistí průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd a stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.
  • Vstup do budovy školy
   • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
   • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami
   • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
   • Každý žák bude mít s sebou na vyučování vlastní roušku a sáček na uložení roušky. 
   • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
   • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
   • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
   • Po příchodu do školy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
  • Ve třídě
   • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
   • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
   • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
   • Učitel vede evidenci o docházce žáků do školy.
  • Při podezření na možné příznaky COVID-19
   • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
   • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.
   • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
  • Osoby s rizikovými faktory
   Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
   1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
   2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
   3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
   4. Porucha imunitního systému, např.
   a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
   b) při protinádorové léčbě,
   c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
   5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
   6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
   7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
   8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
  • Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
   • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
   • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
    písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

  INFORMACE K VÝUCE V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ, podle něhož bude možná od 11. 5. 2020 osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách. Od tohoto data bude v naší škole probíhat individuální výuka.Podmínky výuky ve skupinách budou upřesněny.

  Na stránkách MŠMT byl rovněž zveřejněn SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO MŠ, ZŠ, A SŠ. Obdobný materiál pro základní umělecké školy bude distribuován v příštím týdnu. O podrobnostech Vás budeme informovat.

  Těšíme se na naše žáky a věříme, že společně vše zvládneme. 

  INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

  Vážení rodiče, milí žáci,

  v souvislosti s aktuálním vývojem situace a nařízením vlády ČR Vás informujeme o dalším postupu výuky v době mimořádných opatření. 

  I nadále platí, že do odvolání platí zákaz vstupu žáků do prostor školy a jsou zrušeny veškeré akce školy. 

  Proto se pedagogové v tomto týdnu s vámi zkontaktují telefonický, e-mailem nebo přes Skype a individuálně s Vámi domluví další průběh výuky s ohledem na mimořádnou situaci. Prosíme sledujte zadávání učiva v elektronických žákovských knížkách a na Vašich emailových adresách i e-mailech Vašich dětí. Pokud by se spojení nepodařilo navázat, kontaktujte přímo Vašeho učitele.

  Bližší informace ohledně zadané látky a plnění úkolu Vám poskytne příslušný pedagog.

  Děkuji Vám za pochopení a vstřícnost a věřím, že všichni pochopíme závažnost situace a a pokusíme se společně v rámci možností zajistit výuku . Přeji všem pevné zdraví a věřím, že se nám všem společně podaří nastávající období překlenout.

  Za to vám všem moc děkuji.

  František Havelka, ředitel školy

  MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

  Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 č.j. MZDR 10676/2020-I s účinností ode dne 11. března 2020 ruší Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 do odvolání výuku ve všech oborech a na všech pracovištích. Zároveň se ruší všechny naplánované koncerty a akce školy. Žádáme rodiče a žáky, aby sledovali webové stránky školy, na kterých budou zveřejňovány průběžně aktuální informace.