Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  1/5
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

  Naše škola

  • Přidáno: 01.01.2011   |   798 čtení / zobrazení
  Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 vznikla jako Městská hudební škola 15. října 1945. V šedesátých letech 20. století se přetransformovala v lidovou školu umění a vedle hudebního a tanečního oboru začala nabízet vzdělávání i ve výtvarném a literárně dramatickém oboru. Začátkem devadesátých let se z Lidové školy umění stala Základní umělecká škola Šumperk a jejím zřizovatelem se stal nově vzniklý Školský úřad. Od 1.ledna 1994 působí škola jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou. Poslední změnu absolvovala škola 1. října 2001, kdy přešla do působnosti Olomouckého kraje a změnila svůj název na Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11. V současné době rozvíjí ZUŠ Šumperk svou rozmanitou činnost v několika různých místech šumperského regionu. V hlavní budově, na ulici Žerotínova 11 je umístěn hudební a taneční obor, výtvarný obor pracuje v prostorách I. ZŠ Šumperk na ulici Dr. E. Beneše. Pobočka v Hanušovicích nabízí dětem výuku hry v hudebním oboru (klavír, housle, kytara, flétna), v Jindřichově mají zájemci možnost rozvíjet své schopnosti v tanečním oboru. Škola úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže - Vila Doris v Šumperku, s nímž společně zřizuje Dětský pěvecký sbor Motýli. Jednotlivé umělecké obory navštěvuje téměř 700 žáků, vzdělávání zajišťuje 30 kvalifikovaných pedagogů.


  Specifika základního uměleckého vzdělávání
   
  Nejčastějším dotazem, se kterým se setkáváme ze strany rodičovské veřejnosti a zájemců o studium, je otázka, v čem spočívají specifika výuky v základní umělecké škole a čím se tato výuka liší od "výuky" např. v soukromých školách nebo uměleckých kroužcích při základních školách nebo domech dětí a mládeže, kde jsou umělecké činnosti pojaty jako volnočasové aktivity.
  Základní umělecká škola je "školou" se všemi zákonem garantovanými náležitostmi:
   
  - škola je zapsána ve školském rejstříku;
  - řídí se platnou legislativou a vnitřními předpisy;
  - výuku zabezpečují kvalifikovaní učitelé, kteří splňují zákonem stanovené předpoklady;
  - prostředky na platy pedagogů jsou poskytovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - učitele tedy "neplatí rodiče" formou úplaty za vzdělávání ("školného");
  - úplata za vzdělávání je stanovena zákonem, je povinná a takto získané prostředky podléhají kontrole příslušných orgánů a jsou určeny především na provozní výdaje školy;
  - po ukončení ročníku nebo stupně studia vydává škola příslušné vysvědčení;
  - výuka probíhá podle schválených učebních plánů a osnov, školního vzdělávacího programu v rozsahu předepsaném těmito dokumenty;
  - pravidelná výuka podle stanoveného rozvrhu s povinností účastnit se výuky v plném rozsahu podle schválených učebních dokumentů; případnou neúčast je třeba omlouvat podobně jako v ostatních školách;
  - výuka probíhá v závislosti na učebních dokumentech formou individuální, skupinové nebo kolektivní výuky;
  - kromě výuky hlavního předmětu mají žáci povinnost navštěvovat další předepsané předměty;
  - škola pomáhá žákům v přípravě ke studiu na uměleckých školách;
  - v rámci možností a v rámci výuky pronajimá škola svým žákům za podmínek stanovených vnitřním předpisem hudební nástroje.
   
  Kromě uvedeného škola umožňuje prezentovat výsledky práce svých žáků na pravidelných třídních besídkách, hudebních podvečerech, veřejných koncertech, soutěžích, výstavách, zájezdech, apod. Ve škole působí řada uměleckých těles i komorních uskupení, která umožňují žákům školy absolvovat komorní hru. Na činnosti školy se výraznou měrou podílí i občanské sdružení Kruh rodičů a přátel Základní umělecké školy v Šumperku, které formou příspěvků a organizačně podporuje aktivity školy. Ty jsou pravidelně konzultovány s Výkonným výborem KRPŠ. Škola úzce spolupracuje se svým zřizovatelem, kterým je Olomoucký kraj, s Městem Šumperk, v němž škola působí, obecními a městskými úřady obcí v regionu a se vzdělávacími a kulturními institucemi spádové oblasti. Škola je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky, v jejímž rámci spolupracuje s ostatními základními uměleckými školami v Olomouckém kraji i v celé republice.
  Před zápisem dítěte do Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 je proto třeba výše uvedené skutečnosti zvážit a vybrat instituci, o jejíž služby máte zájem.